x

Заказать обратный звонок

x
Введите номер Вашего заказа

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Корольов Євгеній Олександрович (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки. При здачі техніки на ремонт та засвідченні своїм підписом Квитанції з індивідуальним та неповторним номером, Замовники приймають умови цього Договору про нижчезазначене:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодекс України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
 • Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
 • Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
 • Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
 • 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

  «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://byteservice.com.ua/oferta та в куточку споживача.

  «Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

  «Послуги» – Послуга або декілька Послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця http://byteservice.com.ua.

  «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт http://byteservice.com.ua/oferta та акцептувала даний Договір.

  «Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

  «Квитанція» – документ про прийняття обладнання на ремонт, що має індивідуальний та неповторний номер, посвідчений підписом або печаткою обох Сторін.

  3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги (а саме – послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
 • Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
 • 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 • Виконавець зобов’язаний:
  • Виконувати умови даного Договору;
  • Надати Замовнику послуги належної якості;
  • Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання.
 • Виконавець має право:
  • В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором по технічним, технологічним чи будь-яким іншим причинам, перешкоджаючим наданню Послуг, на час усунення таких причин або у випадку порушення Замовником умов цього Договору.
  • У випадку зверненні по телефону, Виконавець має право записати розмову із Замовником для навчання операторів контактного центру.
 • 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 • Замовник зобов’язаний:
  • Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
  • Ознайомитись з інформацією про Послуги які надає Виконавець.
  • Забезпечити безперешкодний доступ Виконавцю до техніки для здійснення обслуговування, ремонту, і в післяремонтній перевірці.
  • Після повідомлення про готовність до видачі техніки після ремонту – забрати техніку, яка зазначена в квитанції про прийняття на ремонт, протягом 14 днів.
 • Замовник має право:
  • Замовити, за додаткову плату, додаткові послуги Виконавця;
  • Отримувати від Виконавця інформацію про стан та результати надання послуг за цим Договором.
 • 6. ВИНАГОРОДА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

 • Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.
 • Оплата Замовником визначених цим Договором послуг здійснюється на підставі попередньої домовленості. При чому, вартість послуг погоджується із Замовником до початку надання послуг з ремонту техніки.
 • Оплата послуг здійснюється в безготівковому чи готівковому порядку. У випадку безготівкового розрахунку – шляхом перерахування Замовником відповідних сум коштів на банківський рахунок Виконавця .
 • Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, у випадку безготівкового розрахунку, або фактична передача грошових коштів менеджеру.
 • Розрахунки по цьому Договору проводяться тільки за фактично надані послуги.
 • В разі втрати квитанції, техніка видається лише за наявності паспорта та його пред’явлення менеджеру.
 • 7. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ

 • Замовник виробляє Акцепт оферти і укладення Договору шляхом замовлення і / або оплати послуг Виконавця.
 • У разі 100% оплати послуг Замовник і Виконавець взаємних претензій не мають – Виконавець виконав замовлені роботи, а Замовник прийняв і оплатив.
 • 8. СТРОК ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

 • Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет на сайті http://byteservice.com.ua/oferta та в куточку споживача і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
 • Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості згідно пункту 8.1., якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.
 • 9. СТРОК ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

 • Акцепт оферти Замовником створює Договір на умовах оферти.
 • Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти Замовником і діє:
  • до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором;
  • до моменту розірвання Договору.
 • Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючий між Замовником і Виконавцем Договір, і ці зміни в Договорі набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.
 • 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 • 11. ГАРАНТІЇ

 • Протягом терміну дії Договору Виконавець докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни. При цьому Виконавець не гарантує відсутності помилок і збоїв. Виконавець не гарантує, що зможе усунути несправність в пристрої.
 • За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відповідності Послуг конкретним цілям Замовника. Гарантія поширюється тільки на ті роботи, які виконав Виконавець.
 • Виконавець не несе відповідальності в разі, якщо Замовник використовує неліцензійне програмне забезпечення або неоригінальні джерела живлення.
 • Виконавець несе відповідальність в рамках вартості наданих Замовнику послуг.
 • Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту оферти, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:
  • Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти; б) повністю розуміє предмет Оферти; в) повністю довіряє результатам діагностики і ремонту Виконавця.
  • Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
 • Замовник згоден з тим, що Виконавець не несе відповідальності за можливу непрацездатність пристрою або його окремих компонентів при неможливості перевірки всіх функцій
 • При виявленні деформації корпусу або здуття батареї гарантія на екран не поширюється.
 • Гарантія не поширюється на функції пристрою, які не працювали до ремонту, якщо виправлення цих функцій не було в списку виконаних робіт.
 • В зв’язку з особливостями технології виробництва екранів, можливі відмінності в теплоті кольору, які не впливають на якість зображення і чіткість. При підтвердженні замовником працездатності екрану після ремонту претензії по теплоти кольору не є гарантійним випадком.
 • Виконавець не несе відповідальності за можливу втрату даних в індивідуальній пам’яті пристрою, пов’язану із заміною плат, установкою програмного забезпечення, заміною носія інформації, а також збереження сім-карт та зовнішніх електронних носіїв і інформації що зберігається на останніх.
 • 12. ПРИСТРІЙ НЕ ПІДЛЯГАЄ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ

 • Заявлена ​​несправність не пов’язана з компонентами, які піддавалися заміні Виконавцем.
 • Виявлення слідів несанкціонованого розкриття апарату, а також порушення цілісності гарантійних пломб всередині пристрою.
 • Виявлення механічного пошкодження пристрою та інших несправностей, що виникли з вини клієнта в результаті неправильної або недбалої експлуатації.
 • Виявлення всередині апарату слідів попадання вологи (корозія, окислення, червоні індикатори і інші сліди вологи).
 • Виявлення ознак підключення до не рекомендованих джерел електроживлення, що не призначені для даного апарату зарядних пристроїв.
 • Пошкодження апарату, викликане стрибками напруги.
 • Наявність зовнішніх і внутрішніх механічних пошкоджень (потертості, подряпини, відколи, тріщини і т. д.)
 • 13. ІНШІ УМОВИ

 • Можливі несприятливі наслідки в процесі ремонту, за які виконавець відповідальності не несе:
  • Якщо Замовник приносить свою запчастину на установку, то Виконавець не гарантує, що його запчастина робоча, а якщо і робоча, то гарантія на запчастину не видається.
 • Телефони, планшети
  • Якщо у Замовника здулася батарея на телефоні або планшеті, то Виконавець змінює батарею. Так само Замовник попереджається, що якщо батарея буде себе не стабільно вести після заміни, то найімовірніше справа в контролері живлення, який вийшов з ладу. Батарея може роздутися через використання не оригінального зарядного пристрою. Виконавець рекомендує Замовнику замінити блок живлення на оригінальний або використовувати оригінальний (який був в комплекті при покупці апарату).
  • При Реболі флеш пам’яті, процесорів, заміні контролерів живлення Виконавець повідомляє, що є ймовірність вивести з ладу апарат повністю. Тобто якщо апарат хоч якось включався і подавав ознаки життя, то потім в результаті не успішного ремонту він не буде включатися взагалі.
  • При прийомі техніки, яка не запускається Виконавець не може перевірити роботу окремих компонентів (дисплей, батарея, визначення сім карти). Тому після того, як Виконавець включить пристрій, можлива поява додаткових несправностей. Якщо Виконавець це виявить, Замовник може розрахуватися за виконані роботи і забрати пристрій або погодиться на подальший ремонт за окрему плату.
  • Якщо Замовник здає в ремонт водонепроникний телефон, то після розбору він втрачає властивості водонепроникності. Це обумовлено тим, що для ремонту потрібно зняти всі заводські клеї, герметики і інші ущільнювачі, а назад їх відновити немає можливості. Лише в деяких апарати можуть бути відновлена водонепроникність за додаткову плату, яка оговорюється Виконавцем із Замовником.
  • Якщо пристрій завис на заставці, не зберігає дані, після перезавантаження дані пропадають, прошивається, а за фактом прошивка не стає, це все ознаки того, що вийшла з ладу флеш пам’ять. Виконавець може замінити ПО (прошити) через програматор, але після такої прошивки є ймовірність, що пристрій взагалі не буде стартувати. Тому є ймовірність вивести пристрій з ладу повністю. У разі якщо Виконавець прошив, а результату немає, значить потрібно міняти флеш пам’ять.
  • Перед здачею пристрою в ремонт Замовник виймає карти пам’яті і сім карти. Якщо пристрій було здано в ремонт з сім картами або картою пам’яті, Виконавець не несе відповідальності за їх збереження і працездатність.
 • Відновлення інформації
  • В разі відновлення інформації з електронного носія який було пошкоджено механічно, або ж наявні ознаки пошкодження секторів пам’яті Виконавець не несе відповідальності за повне відновлення інформації що зберігається на пристрої. Замовник оплачує послугу відновлення інформації з електронного носія в повному обсязі не залежно від того весь об’єм інформації був відновлений чи його частина.
  • Виконавець не дає гарантію, що збережеться структура каталогів після відновлення інформації. Якщо інформація відновилася, а структура каталогів ні, Замовник оплачує послуги по відновленню інформації в повному обсязі.
 • Вразі не виконання п.5.1.4., після 14 днів нараховуватиметься пеня 10 грн. (десять гривень) за 1(одну) добу враховуючи попередній термін зберігання 14 днів.
  • Якщо понад 90 днів пристрій Замовник не забирає, сервісний центр утилізує або реалізує пристрій з метою відшкодування витрат. По закінченню 90 днів претензії по пристрою не приймаються. Термін може бути продовжений за письмовою заявою Замовника та передоплатою за такий термін зберігання.
 • Виконавець

  ФОП Корольов Євгеній Олександрович

  03028, м. Київ, проспект Науки, 36

  Тел.: 0(67) 929 29 24

  П/р № 26002052752161

  ПАТ КБ «Приват Банк»

  МФО: 300711

  ЄДРПОУ : 3342014478